Tüzük

“NİĞDE FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ”

TÜZÜĞÜ

A. GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı “Niğde Fotoğraf Amatörleri Derneği” dir. Kısa adı “NİFAD” dır.

Madde 2- Derneğin merkezi Niğde’dir. Dernek Niğde'den yönetilerek çalışmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür. Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin İnternet Adresi

Madde 3- Derneğin internet ortamında web adresi ve yayın organı “www.nifad.org” sitesidir.

Derneğin Amacı

Madde 4-

(1) Derneğin amacı; fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı ve fotoğraf aracılığıyla kitleler arasında bağ kurmak, fotoğraf sanatçılarının tanışmasını ve dayanışmasını sağlamak, fotoğraf sanatçıları, meraklıları ve fotoğrafa ilgi duyanları bir araya toplamak, eser verecek olanaklar hazırlamak, onların eserlerini değerlendirmek, fotoğrafla ilgili eserlerin ve çalışmaların sağlam temellere oturtulması için bilimsel araştırmalar yapmak, sanat, eğitim ve öğretim kurumları, özel ve resmi kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yaparak dayanışmaya gitmektir. Dernek bu amacı gerçekleştirmek için sergiler açar, dia pozitif gösteriler yapar, fotoğraf kursları, seminerler, toplantılar ve fotoğraf çekim çalışmaları ve fotoğraf gezileri düzenler, üyelere ve kursiyerlere karanlık oda olanağı sağlar, süreli süresiz yayın organı çıkarır ve yarışmalar düzenler.

(2) Dernek doğa ve dağ fotoğrafçılığını geliştirmeyi amaçlar ve yerinde uygulama yapabilmek maksadıyla bünyesi içinde doğa ve açık hava sporları, dağcılık, kayak ve binicilik sporu alanında alt branşlar açar, bu spor dalları ile ilgilenir ve bu sporların üyeleri tarafından öğrenilmesi için gerekli eğitim, öğretim imkânları sağlar, kurslar düzenler, uygulama kampları organize eder, üyeleri arasında ve toplumda çevre bilincinin oluşmasına, çevrenin korunması ve kollanmasına katkı sağlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun gelişmesine destek olur. Bu spor dallarının tanıtımı, eğitimi ve öğretimi için toplantı, seminer ve kurslar açar, süreli süresiz yayın organı çıkartır, etkinlikler ve yarışmalar düzenler.

(3) Dernek, Niğde ve Kapadokya bölgesinde turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yürütür, projeler yapar. Fotoğrafı etkin bir araç olarak kullanarak bölgenin ve Türkiye’nin reklam ve tanıtımına katkıda bulunur.

(4) Derneğimiz toplumun dezavantajı kesimlerinin eğitilerek ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı amaçlar.

Derneğin Faaliyet Alanları

Madde 5-

(1) Fotoğraf ve doğa sporları ile ilgili veya diğer kültür ve sanat konularında toplantı, konferans, seminer, kurs, yarışma, sergi, sempozyum ve gösteriler düzenler.

(2) Uygulamalı fotoğraf çekim çalışmaları için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler. Fotoğraf kampları organize eder.

(3) Fotoğraf eğitimi ile ilgili kurslar açar, fotoğraf okulu kurar; atölyeler, sergiler, seminerler, yarışmalar düzenler; fotoğraf çekimi, proje, karanlık oda çalışmaları yapar, sayısal fotoğrafçılık teknolojisi konusundaki çalışmalar için olanaklar sağlar.

(4) Doğa sporlarının bölgede öğretilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu amaçla Dağcılık, Kayak, Kampçılık ve Binicilik faaliyetleri organize eder ve üyelerinin bu spor dallarında eğitilmesini sağlar.

(5) Yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı ve teknik işbirliği yapar, ilişki kurar, fotoğraf konulu toplantılarda temsil edilir, sergi ve toplantı salonu açar.

(6) Türkiye turizminin ve fotoğraf sanatının geliştirilmesine katkı sağlar, Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında etkin bir şekilde tanıtımı için sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ve projeler geliştirir.

(7) Üyelerine ucuz malzeme temini ve teknik ekipman yardımı sağlar.

(8) Dernek amacına uygun olarak sosyal etkinlikler organize eder. Kültür ve eğitim gezileri, sergiler, yemekli-yemeksiz toplantılar, seminerler, eğitim ve kurslar, paneller, dinletiler, söyleşiler, slayt ve film gösterileri düzenler. Sosyal amaçlarla yemek, çay, piknik, gezi gibi eğlenceler, ücretli veya ücretsiz uygulama kampları tertip eder.

(9) Ülkemizin fotoğraf sanatını, turizmini, doğal, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtacak yayın ve gösteriler hazırlar, el ilanları ve broşürler bastırır, bunları dağıtır.

(10) Üyelerinin çalışmalarından veya farklı kaynaklardan yararlanarak fotoğraf kitaplığı, almanak veya albümü hazırlamak için çaba harcar. Tarihi ve kültürel değeri olan her türlü malzemeyi derler, doğa sporları, dağcılık, binicilik ve diğer açık hava sporları ile ilgili belge, dergi, kitap, slayt ve diğer dokümanların arşivini oluşturmaya çalışır.

(11) Dernek, tüzüğün 4. maddesinin (2) nolu fıkrasında yazılı olan amaçlarını gerçekleştirmek için dağcılık, kayak, kampçılık, binicilik, her türlü doğa sporları ve diğer açık hava sporları branşlarında temel eğitim ve ihtisas kursları açar. Kuruluş amaçlarına uygun olarak doğa yürüyüşleri, fotoğraf gezileri, dağcılık, kayak, kampçılık, tırmanış, orienting, izcilik, At biniciliği ve her türlü doğa sporları etkinliklerini organize ederek aylık ve yıllık programlar yapar. Bu madde içindeki amaçlarına ulaşmak için bu sporlar ile uğraşan bireyler, kurumlar ve diğer spor kulüpleri ile ilişki kurar, danışmanlık ve eğitim hizmeti alır. Dağcılık federasyonu ve açık hava sporlarının bağlı bulunduğu diğer federasyonlara ve konfederasyonlara varsa üye olur, yoksa kurucu olur, mevcut olanlar ile ortak faaliyetler düzenler.

(12) Amacı, ikametgâhı ve yukarıdaki faaliyetlerini, hizmetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar, satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir. Amaç ve hizmet konularıyla ilgili yurtiçi ve yurt dışında her türlü kurs, toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar ve diğer gösteriler düzenleyebilir.

(13) Gelir temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

(14) Yardım toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

(15) Lokal veya kafeterya açabilir. Gerekli diğer çalışmaları yapar.

(16) Ulusal ve uluslararası düzeyde derneği tanıtmak, faaliyetlerini duyurmak ve haberleşmek için internet sitesi açar.

(17) Ulusal ve uluslararası alanda fotoğrafla ilgili federasyon ve konfederasyonlara kurucu olur ve/veya katılır, böylece ülke içinde ve dışında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoğraf sanatına katkıda bulunur.

(18) Derneğin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.

(19) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

(20) Dernek, amacını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışı etkinlik faaliyetlerini sponsor veya diğer yükleniciler aracılığı ile de yapabilir. Sponsor ve yükleniciler ile dernek arasında uygulanacak sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller, dernek tüzüğünde yazılı değilse yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak belirlenir. Sponsorlara, ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine ve dernek tüzüğüne aykırı olmamak şartı ile faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın hakları verilebilir.

Üyeliğin Kazanılması

Madde 6- Dernekte üye ve onursal üye olmak üzere iki tür üyelik vardır. Fotoğraf sanatının tekniğini bilen ve uygulayan 18 yaşını bitirmiş, medeni haklardan yararlanma olanağına sahip, dernek tüzük hükümlerini kabullenmiş gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki koşulları da taşıyorsa derneğe üye olabilir:

(1) Derneğe üye olmak isteyen kişi, şeref ve haysiyetini zedeleyici, kamu haklarından yoksunluğu gerektirecek bir suç işlememiş olmalıdır. Kişinin bu konudaki beyanı doğru kabul edilir.

(2) Derneği amacından saptırma ve bir siyasi partinin emellerine hizmet ettirme amacı güdenler derneğe üye olamazlar.

(3) Derneğe üye olmak isteyen kişi üye kayıt formunu doldurarak ve başvuru ödentisi olarak ilk yılın üyelik ödentisini (yıldatını) peşin ödemek suretiyle üyelik için başvurabilir.

(4) Derneğe üyelik için başvuran kişi (aday üye), derneğe üye olma hakkı kazandıracak “üyelik gözlem sürecini” tamamlamakla yükümlüdür. Üyelik gözlem sürecinde aday üyenin dernek bünyesinde açılacak Temel (Dijital) Fotoğraf Eğitimi, İhtisas Fotoğraf Eğitimleri veya İleri Düzey Fotoğraf Eğitimi kurslarından en az birine katılarak eğitim sonunda 10 fotoğraftan oluşan portfolyosunu dernek sekreterliğine sunması ve üye başvuru tarihinden itibaren en az 4 ay süreyle dernek faaliyetlerine düzenli olarak iştirak etmesi gerekmektedir.

(5) Dünyanın ve ülkenin bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf alanında eserleriyle, yayınlarıyla ve çalışmalarıyla katkıda bulunmuş kişiler üyelik için başvuruda bulunmaları halinde, tüzüğün 6. Maddesinin (4) nolu fıkrasındaki şartları sağlamaya gerek olmadan Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler.

(6) Derneğe üye olmak isteyen kişi ve bütün üyeler yönetim kurulunun belirleyeceği en az ödentiyi derneğe aylık veya yıllık ödemekle yükümlüdür.

(7) Yukarıdaki koşulları taşıyan ve üyelik gözlem sürecini (tüzüğün 6. maddesinin (4) nolu fıkrasını) tamamlayan aday üyelerin başvurularını Yönetim Kurulu en geç 1 ay içinde karara bağlar, kararı da bir yazı (mektup / elektronik posta) ile ilgiliye bildirir. Başvuruların üyelik için uygun bulunmaması durumunda başvuru ödentisi geri iade edilmez.

(8) Derneğe Üyelik, Yönetim Kurulunun, üyeliğe kabulü yönünde verdiği karar tarihinden itibaren başlar. Üyeler Genel Kurul toplantı ilan tarihinden 15 gün önceden Yönetim Kurulu tarafından üyelikleri onaylanmış, üyelik ödenti (yıldat) borçları olmamak koşuluyla, Genel Kurul üyeliği ve oy kullanma hakkı kazanmış olurlar. Genel Kurul ilan tarihinden sonra üyelik onayı yapılamaz.

(9) Onursal üyeler, Genel Kurul kararı ile üyelik koşullarını taşıyan ve Yönetim Kurulunun önermesiyle Genel Kurul tarafından ve üye olmasıyla derneğe manevi destek verecek kişilerden seçilir. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe onursal üye olabilir.

(10) Onursal üyelerin Genel Kurulda oy kullanma hakkı yoktur.

(11) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince, Yargıtay Üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlığı Kurulunca, Sayıştay Meslek Mensupları ile savcı ve yardımcıları Sayıştay Daireler kurulunca, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca verilen müsaade ile derneğe üye olabilirler.

(12) Tüzüğün 6. maddesinin (11) nolu fıkrasında sayılanların dışında kalan diğer kamu görevlileri, bağlı bulundukları Bakanlıkça ve yasalar çerçevesinde derneğimize üye olmasına müsaade edilmiş ise üye olabilirler.

(13) Dernekler kanunu ile diğer kanunların, derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ve ilkokul öğrencileri dernek üyesi olamazlar.

(14) Türk Vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Ancak Onursal üyeler ve Derneğin Yurt dışı temsilciliklerine üyeliklerde ikametgâh şartı aranmaz.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 7- Her türlü durumda üyeler verecekleri bir dilekçe ile istedikleri zaman üyelikten ayrılabilir. Ancak, bu yolla üyelikten çıkanlar, ayrıldıkları tarihe kadar olan üyelik ödentisi (yıldat/aidat) borcunu ödemekle yükümlüdür.

Üyelikten Çıkarma ve Nedenleri

Madde 8-

(1) Üyenin, tüzüğün 6. maddesindeki hususlarından biri veya birkaçına haiz olmadığının sonradan anlaşılması,

(2) Denetleme kurulunca yapılan soruşturma ile üyenin dernek tüzüğü ve disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettiğinin veya dernek aleyhine çalışma yaptığının saptanması,

(3) Dernek, dernek yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve dernek organları, Dernek faaliyetleri hakkında, küçük düşürücü veya hakaret içeren söz ya da yazılı açıklamada bulunulması,

(4) Tüzük hükümlerine kısmen veya tümüyle uyulmaması, verilen görevlerden sürekli kaçınılması, dernek organlarınca verilen kararlara uyulmaması,

(5) Derneğe üye olduktan sonra, tüzüğün 6. maddesindeki hususlardan biri veya birkaçının ihlal edilmesi üyelikten çıkarma nedenleridir.

(6) Derneğin üyelik ödentisini (yıldatını) yıl içerisinde ödemeyen üyeler veya yazılı ihtara rağmen 45 gün içinde ödeme yapmayan üyeler yönetim kurulu kararı ile en geç bir sonraki yılın ilk üç ayı içerisinde üyelikten çıkartılır. Yazılı ihtar, üyelik ödentisinin geçerli yıl için ödenmesi gereken zaman diliminden hemen sonra verilebilir ve bu ihtar elektronik posta aracılığı ile de yapılabilir. Bildirim ve tebligatlar üyenin dernekte kayıtlı olan adres bilgileri esas alınarak yapılır.

(7) Dernekten çıkanlar ya da çıkarılanlar, dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

(8) Dernekten kendi istekleri ile çıkanlar tekrar derneğe üye olmak istedikleri zaman, tüzüğün 6. maddesinin koşullarına uygun olmak şartıyla üyeliğe kabul edilebilirler.

(9) Disiplin cezası ile üyelikten çıkarılanlar bir daha derneğe üye olamazlar.

(10) Yıldat ve diğer ödenti borçları dolayısıyla üyelikleri sonlandırılanlar, birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin yıldat ya da üyelik borçlarını öderler ise yeniden üyeliğe alınabilirler.

(11) Hangi nedenle olursa olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.

(12) Dernekler kanunu ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sonlanır.

(13) Dernekten Yönetim Kurulu Kararı ile çıkarılanlara, bir hafta içinde tebligat yapılır. Genel Kurul toplantı ilanından sonra, üyeliğe kabul veya çıkarma işlemi yapılamaz.

Üyelikten Çıkarma Organı

Madde 9- Dernek üyeliğinden çıkarılmaya Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu konuyu görüşerek karara bağlar. Bu kararı yedi gün içinde ilgili üyeye yazı ile bildirir. Çıkarma kararına karşı, itiraz mercii Genel Kuruldur. İtiraz Genel Kurul aleyhine ise ancak yargı organlarına müracaat edilebilir.

B. DERNEĞİN ORGANLARI

Dernek Organları

Madde 10- Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ve Disiplin Kuruludur. Genel kurul ve Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen alt kurullar ve/veya birimler ayrıca kurulur. Bu kurul ve birimlerin çalışma esasları ise bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir.

Genel Kurul ve Görevleri

Madde 11- Genel Kurul, derneğin en üst ve en yetkili organıdır. Sonuçsal söz ve karar yetkisi vardır. Genel Kurul kararlarını salt çoğunlukla (mevcut toplantı sayısının bir fazlasıyla) alır ve dernek üyelerinden oluşur.

(1) Dernek organlarının seçilmesi,

(2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

(3) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

(4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp karara bağlanması,

(5) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

(6) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

(7) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

(8) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

(9) Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması veya satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurulan veya kurulacak olan fotoğraf ile ilgili ya da derneğin amaçları içindeki diğer dallardaki ilgili federasyon ve konfederasyonlara kurucu olma ve/veya katılma veya ayrılma kararının alınması,

(11) Derneğin bir federasyona üye olması halinde, federasyon delege ve temsilcilerinin federasyon tüzüğü doğrultusunda seçiminin yapılması, bu delegelerin yasa, tüzük hükümleri, dernek ve federasyon kararlarına aykırı hareketleri halinde görevlerinden alınmasının karara bağlanması,

(12) Derneğin vakıf kurması,

(13) Derneğin feshedilmesi,

(14) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

(15) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

(16) Mevzuatta genel kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel Kurulun görevleridir.

Toplantı

Madde 12- Genel Kurul Toplantısı “Olağan ve Olağanüstü” olmak üzere iki çeşittir.

(1) Olağan Genel Kurul toplantısı 2 (İki) yılda bir Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

(2) Genel kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(3) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu çağrısı ile otuz gün içinde yapılır.

Çağrı Yöntemi

Madde 13- Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

(1) Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

(2) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı ve Yöntemi

Madde 14-

(1) Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

(4) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

(5) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

(7) Genel Kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(8) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

(9) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile sekreterler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 15-

(1) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

(2) Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

(3) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir.

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarına Seçilme Usulleri

Madde 16-

(1) Derneğin Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları 2 yılda bir Aralık ayında yapılan Olağan Genel Kurulda belirlenir.

(2) Tüm kurullar ayrı liste şeklinde hazırlanır. Yönetim Kurulu listesi 7 asil, 5 yedek üye; Denetleme Kurulu listesi 3 asil, 3 yedek üye ve Disiplin Kurulu listesi 3 asil, 3 yedek üye olarak düzenlenir.

(3) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu listeleri, Genel Kurula katılma ve oy hakkı bulunan üyelerden müteşekkil Genel Kurulun toplantı yeter sayısının en az dörtte biri (1/4) üyenin imzasıyla Genel Kurul Divanına sunulan yazılı teklif ile geçerlilik kazanır.

(4) Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu listesinde yer alacak adayların yapılacak Genel Kurul tarihi esas alınarak son 1 yıldır kesintisiz derneğe üyeliklerinin bulunması gerekir. Listeye adayın adı, soyadı ve üye kayıt numarası yazılır.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Sorumlulukları

Madde 17-

(1) Yönetim Kurulu, yedi asil ve beş yedek üye olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan, yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

(2) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu durumda, kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedek üyelerin Genel Kurulda aldığı oylar eşit ise Yönetim Kurulu eşit oylara sahip yedek üyelerden herhangi birini asil üyeliğe getirebilir.

Madde 18- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

(1) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için her türlü tedbiri alır ve yürütür. Genel Kurulun aldığı kararları uygular. Çalışma raporu hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.

(2) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki verir.

(3) Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapar. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.

(4) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar.

(5) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina veya tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi yapar, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirir.

(6) Derneğin, diğer il ve ilçelerde temsilciliklerini açar, ilgili kişileri görevlendirir.

(7) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler ve toplandığında Genel Kurula sunar.

(8) Bütçenin uygulanmasını sağlar.

(9) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir.

(10) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı alır ve uygular.

(11) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

(12) Üyelerce ödenecek ödenti miktarını (üyelik aidatı/yıldatı) saptar ve Genel Kurula sunar.

(13) Derneğin üyesi olduğu federasyon tüzüğü ve çalışmaları doğrultusunda gereken faaliyetleri yürütür. Federasyon delegelerinin federasyon toplantılarında yapılan harcamalarını dernek gelirlerinden ödenmesi konusunda karar verir.

Yönetim Kurulunun İşleyişi

Madde 19-

(1) Seçilen yönetim kurulu kendi arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu her ay en az iki kez toplanır. Toplantı gününün saptanması Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır.

(2) Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Yönetim kurulunda her üye bir oy hakkına sahiptir. Oyların eşit olduğu hallerde başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır.

(3) Geçerli bir özrü olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşer. Düşen üyenin yerine Genel Kurulda en fazla oy almış ilk yedek üye alınır. Yedek üyelerin bir kısmının veya tamamının Genel Kurulda aldığı oyların eşit olması halinde, sıralama gözetilmeksizin eşit oyalara sahip üyelerden herhangi biri Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirilir.

Dernek Başkanı, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreteri ile Saymanın Görev ve Sorumlulukları

Madde 20- Dernek Başkanının Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

(1) Derneği, dernek içinde ve dışında kişi, kurum veya kuruluşlara karşı temsil eder.

(2) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu ve dernek üyelerinin görevlerini yerine getirmelerini denetler, yardımcı olur.

(4) Yönetim Kurulu ve dernek içindeki koordinasyonu sağlar ve çalışmaları denetler.

(5) Başkan yardımcıları, sayman ve genel sekreter ile birlikte dernek için yürütme çalışmaları yapar ve denetler.

(6) Başkan, dernek işleyişinden ve çalışmalarından en üst düzeyde sorumludur.

Madde 21- Dernek Başkan Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

(1) Başkan yardımcıları derneğin kendi sorumluluğunda bulunan birimleri ve çalışmaları denetler ve ilgili faaliyetleri yürütür.

(2) Başkan yardımcılarından biri Yönetim Kurulu kararı ile Başkan Vekili olarak tayin edilir. Derneğin Başkan Vekili; kişi, kurum ve kuruluşlara ve dernek üyelerine karşı başkandan sonra ikinci derecede yetkili ve sorumludur. Başkan olmadığı zaman Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder, çalışmaları yürütür ve derneği temsil eder.

(3) Başkan yardımcıları, derneğin alt kurullarının çalışmalarını takip eder, faaliyetlerin yürütülmesini organize eder ve alt kurulların kendi aralarında ve Yönetim Kurulu ile olan iletişim ve koordinasyonunu sağlar.

(4) Derneğin demirbaş, alet ve cihazlarının muhafazasından ve kontrolünden sorumludur.

Madde 22- Dernek Genel Sekreterinin Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

(1) Dernek sekreteri, yönetim kurulu karar defteri, üye kayıt defteri, , gelen-giden evrak defterleri, yönetim kurulu gündem ve toplantı defterinin düzenli olarak tutulmasından, kayıtların günü gününe işlenmesinden, gelen yazılara verilecek yanıtların zamanında verilmesinden, gelen ve giden evrakların dosyalanmasından sorumludur.

(2) Geçmiş dönemlere ilişkin evrakları, yasaların öngördüğü sürece saklar, halen kullanılmakta olan defter, belge ve kayıtları muhafaza eder.

(3) Yukarıda belirtilen görevleri kendisi veya görevli kişilerle gerçekleştirir.

(4) Yönetim Kurulu toplantı tarihlerini takip eder ve ilgili üyelere yazılı veya sözlü olarak bildirir.

(5) Dernekle ilgili her türlü yasal ve idari işleri yürütür. Yönetim Kurulunun gündemini düzenler ve toplantıya sunar. Yönetim Kurulunun kararlarını uygular.

Madde 23- Dernek Saymanının Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

(1) Seçildiği dönemin tahmini gelir-gider bütçesini, gelir - gider dengesini oluşturmak için dönem içinde düzenlemelerde bulunur, öneriler hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

(2) Yapılacak her türlü harcamanın belgeye dayandırılmasını sağlar.

(3) Derneğin demirbaş, alet ve cihazların muhafazası ve kontrolünü sağlar.

(4) Gelirlerin makbuz karşılığında alınmasını ve kaydının yapılmasını sağlar.

(5) Gelir ve gider belgelerinin ayrı ayrı numaralandırılıp dosyalanmasını sağlar.

(6) Dernek harcamalarının rayiç bedel üzerinden yapılıp yapılmadığını denetler, gerektiğinde alımlara ve harcamalara müdahale eder.

(7) Dernek gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını, kişilere ve çalışanlara yapılacak ödemeler ile vergi, sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

(8) Demirbaş defteri, işletme hesabı gelir-gider defteri, alındı belgesi kayıt defterinin tutulmasından sorumludur.

(9) Genel Kurula sunulacak gelir-gider raporunu hazırlar.

(10) Dernek hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar.

(11) Dernek Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktar dışında kasada nakit bulundurmaz.

(12) Yukarıda belirtilen çalışmalardan Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula karşı sorumludur.

Eksik Üyelikler

Madde 24- Yönetim Kurulundaki eksik üyelikler yedeklerle tamamlanır. Yönetim Kurulu üyeliklerinden yarıdan çoğu boşalırsa mevcut Yönetim ya da Denetleme Kurulu isteği ile Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Sorumlulukları

Madde 25- Denetleme Kurulunun Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

(1) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından ve üyeler arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Seçimden sonraki yedi gün içinde toplanarak, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer. Denetleme Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu durumda Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedek üyelerin Genel kurulda aldığı oylar eşit ise Yönetim Kurulu eşit oylara sahip yedek üyelerden herhangi birini Denetleme Kurulu asil üyeliğine getirir.

(2) Denetleme Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Sorumlulukları

Madde 26- Disiplin Kurulunun Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

(1) Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından ve üyeler arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Seçimden sonraki yedi gün içinde toplanarak, kendi aralarından bir başkan seçer.

(2) Disiplin Kurulu, dernek üyeleri arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıkları gidermeye çalışır ve yapılacak şikâyetleri inceler. Disiplin Kurulu, üyelerden doğacak disiplinsizlik durumlarını takip eder, gerekli gördüğü takdirde derneğin amaç ve faaliyetlerine ve dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeleri belirleyerek kınama cezası verir veya kesin ihraç talebi ile Yönetim Kuruluna yazılı bir rapor halinde sunar.

(3) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu kararı ile ya da dernek üyelerinden en az 7 kişinin imzası ile sunulan bir üye hakkında disiplin soruşturması talebi dilekçesini yürütmekle görevlidir. Hakkında disiplin soruşturması talebi başlatılması istenen üyenin yazılı savunmasını ve konuyla ilgili şahitlerin de savunmalarını ayrı ayrı alır, incelemeler sonucu kurul kararını belirler ve soruşturmayı bir rapor haline getirir. Tamamlanan soruşturma raporunu hakkında disiplin soruşturması başlatılan üye için nihai kararın verilmesi talebiyle Yönetim Kuruluna sunar.

C. MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri

Madde 27- Derneğin gelirleri şunlardır:

(1) Üyelerden alınan giriş ödentisi ve/veya üyelik ödentisinden (aidat/yıldat) doğan gelirler,

(2) Mal varlığından elde edilen gelirler,

(3) Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler,

(4) İşletme gelirleri,

(5) Nakit ve ayni yardımlar ile bağışlar,

(6) Dernekçe yapılan yayınlardan, balo eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden; konferans, sempozyum, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler,

(7) Dinlenme yeri, kitaplık, okul, kurs, yurt, kamp, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,

(8) Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,

(9) Devletin, il özel İdarelerin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar,

(10) Dernek amacını gerçekleştirmek için tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler,

(11) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmi kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

(12) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,

(13) Gerekli izinler alınmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kuruluş, dernek ve vakıfların yapacağı bağış ve yardımlar.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 28- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde Banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

(1) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

(2) Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

(3) Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

(4) Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği yazılır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği Madde - 42 / EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

(5) Bağış ve üyelik ödentisi (yıldat) toplayacaklar yönetim kurulunca kararlaştırılır ve bu en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları 30 gün içinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Toplam tahsilât miktarının 1.000 TL tutarı aşması durumunda, 30 günlük süreyi beklemeksizin en geç yedi iş günü içinde derneğe göndermek veya derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.

(6) Yönetim Kurulu kararı ile 1000 TL tutarı aşmamak kaydıyla belirli miktarda para derneğin kasasında tutulabilir.

(7) Derneğin bankadaki hesabından para çekme işlemlerinde veya yetki belgelerinde en az iki yetkili imzanın birlikte bulunması şarttır.

Üyelik Ödentisi (Yıldat)

Madde 29- Her üyeden derneğe giriş ödentisi olarak ilk yılın üyelik ödentisi (yıldatı) peşin alınır. Derneğin üyelik ödentisi yıllık 80 TL’dir. Üyeler üyelik ödentisini, o yılın (câri yılın) ilk üç ayı içerisinde ödemekle yükümlüdür. Üyelik ödentisi miktarını artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 30- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

D. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Defterler
Madde 31- Derneğin tutmaya zorunlu olduğu defterler; “Karar defteri, Üye kayıt defteri, Gelen evrak defteri, Giden evrak defteri, İşletme hesabı gelir-gider defteri, Alındı belgesi kayıt defteri ve Demirbaş defteri”dir.

(1) Defterlerin numaralanmış, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ilgili kurumlar tarafından tasdik edilmiş olmaları zorunludur.

(2) Karar defteri, üye kayıt defteri, gelen evrak defteri ve giden evrak defterinin tutulmasından Genel Sekreter; işletme hesabı gelir-gider defteri, alındı belgesi kayıt defteri ve demirbaş defterinin tutulmasından Sayman sorumludur.

Tüzük Değişikliği

Madde 32- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması aksi karar alınmadıkça açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi

Madde 33- Derneğin fesih kararı Genel Kurula aittir. Fesih kararını verebilmek için tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler dernekler yasasının ilgili maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih kararı görüşülebilir. Ancak fesih kararının toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile verilmesi zorunludur.

Madde 34- Fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu tarafından yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

(1) Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler ve inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

(2) Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir.

(3) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(4) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

(5) Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 35- Derneğin feshi halinde dernek parasının ve mallarının nereye kalacağına Dernek Genel Kurulu karar verir.

İç Denetim

Madde 36- Derneğin iç denetimi yılda en az 1 kez Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Temsilcilik Açma

Madde 37- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

Hüküm Eksikliği

Madde 38- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Derneğin Kurucuları

Madde 39- Dernek aşağıda adı soyadı, mesleği, uyruğu, doğum yeri-tarihi ve adresi bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.

 Adı-Soyadı Mesleği   Uyruğu  Doğum Yeri- Tarihi İkametgahı
 Mustafa Doğan ŞAHİNER  Ekonomist  TC  Niğde - 04/01/1982 Y.Kayabaşı mah. Günbatımı Konutları B Blok no:25 Niğde
 Fatih KIZILKAYA  Grafiker  TC  NİĞDE - 12/03/1978 Şahsüleyman mah. Baloğlu apt. Kat:7 no:5 Niğde
Sıdıka Bahar Şahiner ÖKE Turizmci TC NİĞDE - 04/01/1982 Yukarı kayabaşı mah.Yaşam sitesi C1 blok no:6 niğde
 Şabettin KOPAN  Öğrenci  TC  NİĞDE - 09/03/1984 Selcuk mah. Zümrüt sok. Bağükur evler kat:1no:2 Niğde
Melih ÖKE Veteriner Hekim TC NİĞDE - 02/09/1983 Şahinali mah.terminal cad. Terminal apt. Kat:3  no:9 Niğde
Kürşad GÜN Foto Muhabir TC NİĞDE - 05/02/1982 Şehitler mah.firaki sok. A bolk kat:5 no:9 Niğde
Hayrettin YENEL Gazeteci TC NİĞDE - 02/03/1964 Yenice mah. Mescit sok. Bayhan apt. No:4/12 Niğde

Bu tüzük 39 (otuz dokuz) maddeden ibarettir.

Ayın Portfolyosu
 

  Ayın Fotoğrafı  

How to Claim bet365 Bonus step by step.